Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   (Depotnummer: 2970)

   ALGEMENE VOORWAARDEN DISPORTA Eerstelijns B.V.

   Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Disporta Holding eveneens handelend onder de naam Disporta Eerstelijns B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5347 JW) Oss aan de Randmeer 12,alsook door de aan haar gelieerde dochtervennootschappen, hierna te noemen: “Disporta”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Disporta en alle voor haar werkzame (rechts)personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Disporta werkzaam zijn.

   De wederpartij van Disporta is degene aan wie Disporta enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever/koper”.

   Artikel 1: Toepasselijkheid

   1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Disporta gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Disporta gesloten overeenkomsten waarbij Disporta zich verplicht tot het leveren van diensten, producten, goederen, zaken of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever/koper bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Disporta zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

   1.2    Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Disporta slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Disporta en de opdrachtgever/koper zijn overeengekomen.

   1.3    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

   Artikel 2: Aanbieding(en), Levering(en)  overeenkomst(en), opdracht(en) etc.

   2.1
      Offertes en tarieven van Disporta zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

   2.2    Aan Disporta verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Disporta, niet tot resultaatsverplichtingen.

   2.3    Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Disporta een opdracht en/of overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Disporta is bevoegd om de aan haar verstrekte opdracht(en) zonder opgave van redenen te weigeren.

   2.4    Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever/koper, door Disporta aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Disporta gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht/levering, behoudens voor zover uit mededeling van Disporta het tegendeel blijkt.

   Artikel 3: Inschakeling derden

   Het is Disporta toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht(en), levering(en) en overige werkzaamheden indien nodig gebruik te maken van derden. Disporta zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Disporta is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

   Artikel 4: Betaling

   4.1
      Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze de betaling aan Disporta wordt voldaan.

   4.2    Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever/koper doorberekend. Disporta is gerechtigd overeengekomen prijzen tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Disporta beïnvloeden.

   4.3    Betalingen door de opdrachtgever/koper dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Disporta voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

   4.4    Verrekening door de opdrachtgever/koper van de door Disporta gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever/koper gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever/koper in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Disporta uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

   4.5    Indien de opdrachtgever/koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever/koper daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever/koper na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Disporta te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever/koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief dan wel aan de hand van de staffel incassokosten zoals omschreven in Rapport Voorwerk II wanneer de kantonrechter bevoegd zou zijn.

   4.6    Door de opdrachtgever/koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever/koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

   4.7    Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever/koper daartoe naar het oordeel van Disporta aanleiding geeft, is Disporta bevoegd om de levering (producten, diensten etc.) op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

   Artikel 5: Termijnen

   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Disporta opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht(en) en leveringen zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

   Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever/koper

   6.1
      De opdrachtgever/koper zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Disporta die zij nodige heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht(en) en/of leveringen. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst, opdracht of levering noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever/koper ter beschikking van Disporta zijn gesteld, of indien de opdrachtgever/koper op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Disporta bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

   6.2    De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem of haar aan Disporta verschafte informatie.

   Artikel 7: Aansprakelijkheid van Disporta

   7.1    Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Disporta alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Disporta bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde (rechts)personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Disporta wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. 

   7.2    In het geval de in artikel 7.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van Disporta in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Disporta alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Disporta bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde (rechts)personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht(en) en/of levering(en) die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever/koper in rekening gebrachte betaling.

   7.2   Alle door Disporta te leveren goederen of materialen reizen vanaf het ogenblik dat deze het magazijn van Disporta of bij levering door tussenkomst van Disporta het magazijn van derden, verlaten voor risico van opdrachtgever/koper. Ook in geval van franco-levering is opdrachtgever/koper aansprakelijk voor alle schade (waaronder onder andere vallen transport-, brand- of waterschade en die door diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden.

   7.3    De uitvoering van de verstrekte opdracht(en) en/of levering(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever/koper. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever/koper geen rechten ontlenen.

   7.4    Disporta is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever/koper of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever/koper verstrekte inlichtingen.

   7.5    Disporta is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Disporta gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Disporta kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

   7.6    Disporta is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever/koper aan Disporta verzonden (email)berichten Disporta niet hebben bereikt.

   7.7    Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Disporta voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

   7.8    De opdrachtgever/koper is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Disporta indien Disporta zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds gedane levering(en) en/of geleverde dienst(en), dienen onverminderd door opdrachtgever/koper te worden nagekomen.

   Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud 

   8.1    De door Disporta geleverde zaken gaan niet eerder in eigendom van de opdrachtgever/koper over dan na betaling van het volledige factuurbedrag.

   8.2    Het eigendomsvoorbehoud van Disporta blijft bestaan indien zij uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten met opdrachtgever/koper een vordering mocht hebben of mocht krijgen.

   8.3    Disporta heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien opdrachtgever/koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surcéance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op diens zaken wordt gelegd. De opdrachtgever/koper is gehouden hiertoe alle medewerking te verschaffen.

   8.4    Alle daden van beschikking met betrekking tot de door Disporta verkochte en geleverde zaken, waaronder mede te verstaan het verbinden van die zaken ten behoeve van derden, bijv. bankinstellingen door middel van verpanding of anderszins, zijn opdrachtgever/koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

   Artikel 9: Overmacht

   9.1
      Disporta is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Disporta redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Disporta ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

   9.2    Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Disporta geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Disporta kan worden gevergd.

   Artikel 10: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

   10.1
      Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

   10.2    Door de opdrachtgever aan Disporta verstrekte persoonsgegevens zullen door Disporta niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte levering(en) en/of opdracht(en) of door haar aan de opdrachtgever/koper te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Disporta op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

   10.3    Indien de opdrachtgever/koper bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Disporta, zal Disporta de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

   Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

   11.1
     Op alle aanbiedingen, leveringen, offertes en overeenkomsten van Disporta is het Nederlandse recht van toepassing.

   11.2   Alle geschillen, die verband houden met aanbiedingen, diensten, leveringen, offertes en overeenkomsten van Disporta, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Breda. 

   Artikel 12: Verval van recht

   Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever/koper uit welken hoofde dan ook jegens Disporta in verband met door Disporta verrichte werkzaamheden, levering(en) vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever/koper bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

   Artikel 13: Herroepingsrecht

   Bij producten:

   De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

   De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst

    

    

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »